Op toegang tot en gebruik van de site van DilemmaAssessments B.V. zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van DilemmaAssessments B.V. en de bij haar aangesloten bedrijven, hierna DilemmaAssessments, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.


Merken
Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door DilemmaAssessments. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.


Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.


Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. DilemmaAssessments, noch haar dochtermaatschappijen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.


Aan de site gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel DilemmaAssessments ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat DilemmaAssessments verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.


Annuleringsregelement
De annuleringsregeling van DilemmaAssessments wordt van kracht op het moment dat de opdracht van opdrachtgever aan DilemmaAssessments is verleend, bijvoorbeeld door middel van het tekenen en retourneren van de overeenkomst en de planning van de uitbestede activiteit is overeengekomen. Onder annulering wordt verstaan: het op verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afgelasten en/of opschorten van activiteiten op de daarvoor eerder met de opdrachtgever overeengekomen data. Klik hier om het annuleringsreglement van DilemmaAssessments in te zien.

 

Aanmelden nieuwsbrief