Intervisie en supervisie


Om professionele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en deskundigheid te bevorderen kunt u verschillende begeleidingsvormen inzetten. Ook op groepsniveau. Intervisie en supervisie zijn begeleidingsvormen die worden toegepast bij groepen en teams.

 

Intervisie

Intervisie is een begeleidingsvorm gericht op deskundigheidsbevordering. Bij intervisie staan persoon- en functiegerelateerde vraagstukken uit de eigen werksituatie centraal. Het doel is om vraagstukken en knelpunten waar de deelnemers tegenaan lopen bespreekbaar te maken. Door met elkaar mee te denken, te reflecteren en feedback te geven, wordt optimaal gebruik gemaakt van de eigen deskundigheid binnen de organisatie. Deelnemers krijgen meer inzicht in hoe ze optimaal op situaties kunnen anticiperen en ieders deskundigheid wordt verder ontwikkeld.

Een intervisiegroep bestaat uit een vast, klein aantal deelnemers. Veelal medewerkers uit dezelfde organisatie. Er is in de intervisiegroep geen sprake van hiërarchie. Iedere deelnemer is gelijkwaardig en levert een gelijkwaardige input. Het intervisietraject vindt onder begeleiding plaats, waarbij de begeleider de deelnemers handvatten aanreikt hoe zij het intervisieproces kunnen organiseren. Het doel is dat de deelnemers na enkele bijeenkomsten  in staat zijn zelfstandig de intervisie voort te zetten.
 

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij deelnemers, onder begeleiding van een supervisor, methodisch aan de slag gaan met persoonlijke leervragen in de context van werk. Daarbij is de doelstelling dat zij leren in situaties het denken, voelen en handelen op elkaar af te stemmen. De supervisor, deskundige op het gebied van gedrag en het doorbreken van gedragspatronen, vervult in het supervisietraject een coachende en faciliterende rol.

Aanmelden nieuwsbrief