Screening inzetbaarheid


Een duurzaam inzetbare medewerker voelt zich uitgedaagd, gewaardeerd, is vitaal en beschikt nu én in de toekomst over de juiste mentaliteit en capaciteiten. Weliswaar een ideaalbeeld om optimaal rendement te behalen uit het menselijk kapitaal van de organisatie, maar zeker geen onrealistische doelstelling.
 
Employability
Om te kunnen sturen op het duurzaam inzetten van medewerkers is het allereerst van belang de employability in beeld te brengen. Een nulmeting waarmee in beeld wordt gebracht in welke mate een medewerker op dit moment optimaal wordt ingezet. Thema's hierbij zijn:

 • Match tussen de talenten/competenties van de medewerker en de functie-inhoud en positie
 • Veranderingsbereidheid en verandervermogen
 • Werkinhoud (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden)
 • Werkomstandigheden (relationele factoren)
 • Werkbeleving (mate van tevredenheid en het risico op werkstress gerelateerde klachten zoals burn-out en bore-out

 
Van employability naar duurzame inzetbaarheid
Om te realiseren dat een medewerker óók in de toekomst employable is en optimaal kan worden inzet is het van belang aandacht te schenken aan thema’s als:

 • Mentale weerbaarheid
 • Zelfregie
 • Binden en boeien
 • Opleiden en ontwikkelen
 • Het voorkomen van werkstress gerelateerde klachten zoals burn-out en bore-out
 • Levensfasegerichte ontwikkel –en verandervraagstukken
 • Mobiliteit (intern of extern)

 

Hoe ziet een screening er uit?

Om zicht te krijgen op de huidige inzetbaarheid van medewerkers en hoe hier in het licht van duurzame inzetbaarheid optimaal sturing aan kan worden gegeven, wordt bij alle medewerkers een screening inzetbaarheid afgenomen.
 
 
 
 

 

Aanmelden nieuwsbrief